अयोध्या नगर निगम

जनपद - फैज़ाबाद

कर्मचारी सूची

क्र० सं० नाम संपर्क सूत्र पद
1 रवि शंकर शुक्ल 9451215127 अधिशासी अधिकारी
2 अमर कुमार मिश्रा अवर अभियंता (सिविल)
3 मदन गोपाल यादव 9450426925 कर अधीछक
4 छोटे लाल 9026376617 कर अधीछक
5 रामेश्वर दयाल 9532237237 कर निर्धारण अधिकारी
6 क्षितिज कुमार मिश्रा 9598012244 मुख्य खाद्य एवं सफाई निरीचक
7 ओम प्रकाश मौर्या 9451367463 लेखाकार
8 अमरनाथ 9415979372 सहायक अभियंता [Nirmaan
9 कामाख्या प्रसाद आनंद 9454300729 सहायक अभियंता जल